Yeni Belediye Sınırları

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI DEĞİŞTİ


          TBMM tarafından   10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 23   Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş   olup, bu Kanunun 31.maddesiyle de 27.06.1984, tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir   Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek   Kabulü Hakkında Kanun ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış   bulunmaktadır.
Bu Kanunun Geçici 2. maddesi ile orman köyleri dışındaki köylerin tüzel kişiliği   sona ererek mahalleye, ilçe belediyeleri Büyükşehir ilçe belediyesi, belde belediyeleri   ise ilk kademe belediyelerine dönüşmüştür.
Bu Kanunun Geçici madde-2 ve Madde-6 ‘nın gereği olarak Kayseri Büyükşehir Belediye   sınırları yeniden belirlenmiştir.
          Kayseri Büyükşehir   Belediyesi yeni sınırları içinde kalan ilçe, belde, köyler ve mücavir alan içinde   kalan orman köylerinin alt yapı elemanlarından su ve kanalizasyon hizmetlerinin   yürütme görev ve yetkisi ise Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne   (KASKİ’ye) verilmiştir.
          KASKİ bu Kanun doğrultusunda   24 Nisan 2004 tarihinde başlatmış olduğu alt yapı devir protokol ve işlemleri   çalışmasını 31 Aralık 2004 tarihinde tamamlamıştır. Hatta devraldıktan sonra   bu yerleşim yerlerinde yapacağı yatırımları da belirlemiş, 2005 yatırım programına   almıştır. Bu yerleşim yerlerinin alt yapı hizmetlerini 01.01.2005 tarihinden   itibaren yürütmeye başlamıştır. Bu yerleşim yerlerinde 2005 yılı programına   almış olduğu yatırımları gerçekleştirmiştir.
5216 Yasa gereği olarak Kayseri Büyükşehir Belediye yeni sınırları içine giren   yerleşim yerleri şunlardır:

          Kayseri Büyükşehir   Belediye Yeni Sınırları İçine Giren İlçe,Belde,Köy Ve Orman Köylerinin İsimleri