Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ

 

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (“KASKİ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A.İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kurumumuzun veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Faaliyet - Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

İlk Abonelik Tesis İşlemleri

Ad Soyad, TCKN, Telefon, E-Posta, Adres, Tapu Fotokopisi, İkamet Belgesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Ruhsatı

m. 5/2-a, c, ç.

Fiziksel Evrak, EBYS, Web Portal, E-Posta (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Abonelik Evrak Süreçleri

Ad Soyad, TCKN, Telefon, E-Posta, Adres, Şehit ve Gazi Bilgileri, Tapu Fotokopisi, Kira Kontratı, İkamet Belgesi

Yapı Kullanma İzin, Belgesi, Yapı ruhsatı, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Yetki Belgeleri, Banka Bilgileri, Veraset İlamı

m. 5/2-a, c, ç.

Fiziksel Evrak, EBYS, Web Portal, E-Posta, Telefon

(Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Talep ve Şikayet Yönetimi

Ad Soyad, TCKN, Telefon, E-Posta, Adres, Talep İçeriği, Geri Ödeme Tutarları, Tahsilat Tutarları, Banka Bilgileri

m. 5/2-c, ç ve e.

Fiziksel Evrak, EBYS, Web Portal, E-Posta (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Portal Üzerinden Vatandaş Taleplerinin Alınması (ALO 185-CRM)

Ad Soyad, Telefon, Adres, E-Posta, Ses Kayıtları

m. 5/2-c, ç ve e

Telefon, E-Posta, Yazılı Başvuru(Otomatik olmayan yollarla).

Fatura İşlemlerinin Yürütülmesi

Ad Soyad, Adres, Fatura Detayı, TCKN, Hesap No Bilgileri, Vergi Borcu Bilgileri, SGK Borç Bilgileri

m. 5/2-a, c, ç.

Fiziksel Evrak, EBYS, E-Posta (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

Otomatik Ödeme Talimatları

Ad Soyad, TCKN, Banka Bilgileri, Ödeme Miktarı

m. 5/2-c ve e.

Kurum kaynakları üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Kaçak Su İşlemleri

Ad Soyad, TCKN, Adres, Telefon, E-Posta

m. 5/2-a, c, ç.

Kurum kaynakları üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Açma Kapama İşlemleri

Ad soyad, Adres, Telefon, Abone Numarası, Sayaç Numarası

m. 5/2-a, c, ç.

İlgili Kişinin Kendisinden ve Kurum kaynakları üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Aboneye Tebligat Yapılması

Ad Soyad, Ödeme Miktarı

m. 5/2-a, c, ç.

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

Hasar Süreçlerinin Yönetilmesi

Ad Soyad, TCKN, Adres, Telefon, E-Posta,

Hasar Bilgileri, Tapu, Kira Kontratı, Banka bilgileri

m. 5/2-a, c, ç.

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

Hukuk İşlerinin Takibi

Ad Soyad, TCKN, Adres, Telefon, E-Posta, Dava konusu dosya içeriği, Finans Bilgileri

m. 5/2-a, c, ç.

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

İmar Plan ve Tadilat Süreçleri

Ad Soyad, TCKN, Tapu kaydı, Telefon, Dilekçe içeriği, Adres

m. 5/2-a, c, ç.

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

Hukuki Süreçlere Görüş Verilmesi

Ad Soyad, TCKN, Adres, Telefon, E-Posta, Dava konusu dosya içeriği, Finans Bilgileri

m. 5/2-ç, f

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

Su Kalitesi Şikayet Süreçleri

Ad Soyad, Telefon, Adres, Abone Talebi

m. 5/2-c, ç ve e

EBYS, Fiziksel Evrak, GİSLAB Portal, KASKİ Portal (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla).

GSM Ruhsat Görüşü Verme

Süreçleri

Ad Soyad, Abone No, Adres, İmza

m. 5/2-c, ç ve e

Fiziksel Evrak (Otomatik olmayan yollarla)

Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni Belgelendirme Süreçleri

Ad Soyad, Adres, Telefon

m. 5/2-a, c, ç, e.

Form yoluyla (Otomatik olmayan yollarla).

Atıksu Deşarj Takip Süreçleri

Adı Soyad, Adres, İmza

m. 5/2-a, c, ç, e.

Form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Atıksu Protokol Süreçleri

Ad Soyad, Telefon, Adres

m. 5/2-a, c, ç, e.

Protokol ve Form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Su/Atıksu Numune Alma

Süreçleri

Ad Soyad, Adres, Telefon, İmza

m. 5/2-a, c, ç, e.

Form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Bina Depo Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri

Süreçleri

Ad Soyad,İmza, Adres

m. 5/2-c, ç, e.

Form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Numune Süreçleri

Ad Soyad, Telefon, Adres, İmza

m. 5/2-c, ç, e.

Form, Tutanak ve Sözleşmeler üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Hasar Tespit Komisyonu

Süreçleri

Ad Soyad, Unvanı, İmza, Tapu, Banka Hesap Numarası, Yapılan işe ait bilgiler"

m. 5/2-c, ç, e.

Komisyon Karar Tutanağı (Otomatik olmayan yollarla).

Basın-Yayın-Medya Süreçleri

Adı Soyad, Meslek bilgileri, Fotoğraf, Video

m.5/1

Fiziksel Evrak ve Kamera sistemleri (Otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla)

Kanalizasyon Hat ve Şebeke Bağlantıları. Yağmur Suyu Hatları Faaliyetleri

Ad Soyad, Adres, Telefon, E-Posta, TCKN

m. 5/2-a, c, ç.

EBYS, E-Posta, Fiziksel Evrak (Otomatik olmayan ve otomatik olan yollarla)

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Süreçleri

Tapu Bilgisi, TCKN, Ad Soyad, Adres, Haciz Bilgileri

m. 5/2-a, c, ç, e.

Kurum kaynakları ve ilgiliden talep (Otomatik olmayan yollarla).

 

B.Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

 

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal-Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Süreçlerinin ve BT Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarikçi Firma

Mali Müşavirlik Süreçlerinin Yürütülmesi

Yeminli Mali Müşavir

Seyahat ve vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi

Otel, seyahat acentesi

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Banka

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşu

Basın-Yayın-Medya süreçlerinin yürütülmesi

Basın-Yayın-Medya kuruluşları


C.İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde kurumumuza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

D.Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi             : https://www.kaski.gov.tr

Telefon Numarası       : 0352 432 0 432

E-Posta Adresi             : kaski@kaski.gov.tr - kaski@hs03.kep.tr

Adres                             : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No:186 Posta Kutusu:38090 Kocasinan / KAYSERİ

Kaski Mobile
AKILLI ŞEHİR ile bizi daha yakından takip edin!
Ücretsiz mobil uygulamayı indir, hizmete en kolay yoldan ulaş!
Google Play     App Store